ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ระยะที่ 1 ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

ผลการดำเนินงาน


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (อัตราเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒
พื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ พ.ย. ถึง ๓๐ ธ.ค ๖๔)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศ

ดาวน์โหลดข้อตกลงการจ้างงาน (อัตราเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด


แบบประเมินเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด

ช่องทางการติดต่อสื่อสารในแต่ละพื้นที่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร GMAIL

วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น ZOOM


แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ดาวน์โหลด