รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก U2T
ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๕)

ประกาศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๕)

ประกาศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๔)

ประกาศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๔)

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง กำหนด วัน เวลา และวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๓)

ประกาศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (ฉบับที่ 2)

ประกาศ


ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ระยะที่ 1 ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

ผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดข้อตกลงการจ้างงาน
U2TBCG

ดาวน์โหลด


แบบประเมินเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด

ช่องทางการติดต่อสื่อสารในแต่ละพื้นที่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร GMAIL

วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น ZOOM


แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ดาวน์โหลด