ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Thai Mooc สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต

ผู้รับจ้างงานประเภท บัณฑิต และนักศึกษา
ดำเนินการลงทะเบียนสมัครการเข้าใช้งานไทยมู๊ก (Thai MOOC)
และลงทะเบียนรายวิชาโดยศึกษาจากคู่มือ