คู่มือการใช้งานไทยมู๊ก สำหรับกลุ่มประชาชน

กลุ่มประชาชน สามารถศึกษาการเข้าใช้งานไทยมู๊ก (Thai MOOC)
------------------------------------------------------------------
ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับการใช้งานและลงทะเบียนรายวิชาให้แล้ว
ผู้รับจ้างงานสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ข้อมูล ดังนี้
ชื่อผู้ใช้ "รหัสบุคคล" ประจำตัวผู้รับจ้างงาน เช่น P020010
รหัสผ่าน คือ "วันเดือนปีเกิด" 8 หลัก เช่น 2804250