ประมวลภาพงานปฐมนิเทศ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานปฐมนิเทศผู้รับจ้างงาน เป็นนักศึกษาจำนวน ๒๐๐ คน ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน บัณฑิตจบใหม่ ๔๐๐ คน รวมจำนวน ๘๐๐ คน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตธนบุรี ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ผู้จ้างงานเข้ารับการปฐมนิเทศทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM รวมจำนวน ๗๒๐ คน

  •