หนังสือราชการจาก สป.อว.

1. หนังสือด่วนที่สุดที่ อว 0236/ว 1320 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

2. หนังสือด่วนที่สุดที่ อว 0236/ว 32 เรื่อง การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล / 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

3. หนังสือที่ อว 0236/ว 1519 เรื่อง แนวทางการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล / 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

4. หนังสือด่วนที่สุดที่ อว 0236/ว1228 เรื่อง การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

5. หนังสือด่วนที่สุดที่ อว 0236/ว2316 เรื่อง แนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

6. หนังสือที่ มธร 01.068/2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

7. หนังสือที่ อว 0223/ว410 เรื่อง การคัดเลือกพื้นที่ (จังหวัด / ตําบล) ที่บรรลุผลเร็ว (Quick win) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564