ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (อัตราเพิ่มเติม)

ให้ผู้ถูกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้าง ดังนี้

  1. รูปถ่ายสมัครงาน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา พื้นหลังสีพื้น ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา Transcipt ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาที่ผ่านการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน ๓ ปี)
  4. สำเนา Transcript ภาคการศึกษาล่าสุด ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับนักศึกษา)
  5. หนังสือรับรองหรือหลักฐานแสดงที่อยู่อาศัยในพื้นที่เลือกปฏิบัติงาน พร้อมสำเนารวม ๒ ฉบับ (สำหรับประชาชน)
  6. ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนา รวม ๒ ฉบับ

อากรสแตมป์ (โดยผู้ถูกจ้างงานเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

  1. ประเภทประชาชน ติดสัญญาฉบับจริง ๒๗ บาท
  2. ประเภทนักศึกษา ติดสัญญาฉบับจริง ๑๕ บาท
  3. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ติดสัญญาฉบับจริง ๔๕ บาท