แบบฟอร์มดำเนินกิจกรรมตำบล 1A1L

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ ๒

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ ๒

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ ๓ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ ๖ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) รอบที่ ๗

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) รอบที่ ๗

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน รอบที่ ๘

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๘

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Thai Mooc สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตผ่านสมาร์ทโฟน

คู่มือการใช้งานไทยมู๊ก Thai Mooc สำหรับกลุ่มประชาชน

ไฟล์หนังสือรับรองการพักอาศัยในพื้นที่